Skumflotation

ChemseQs koncept bygger på separerbara komplexbildare som återvinns genom skumflotation eller utfällning och som sedan regenereras och återanvänds. Denna generiska teknik ger möjlighet att ta bort och samla störande, farliga och värdefulla metaller från fasta avfallsmaterial eller processvatten. Metodens effektivitet appliceras oftast på metallhalter långt under 1 ppm.

 

Froth flotation

ChemseQ’s concept is based on separable complexing agents that are recovered by froth flotation, regenerated and reused. The generic technology gives opportunities to remove and collect process disturbing, hazardous and valuable metals from solid waste materials or process water. The efficiency of the method makes it usually applicable at metal concentrations far below 1 ppm.